Školní řád

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst.
1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán
školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

 

Obsah

A. Školní řád

 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky
 2. Provoz a vnitřní režim školy
 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 

B. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
 2. Slovní hodnocení na vysvědčení
 3. Používané stupně prospěchu v hodnocení na vysvědčení
 4. Používané stupně celkového hodnocení prospěchu
 5. Kritéria pro celkového hodnocení prospěchu
 6. hodnocení v náhradním termínu
 7. Uznání předchozího hudebního vzdělání žáka

 

C. Vymezení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

D. Kritéria pro zařazení do speciálního vzdělávání

E. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

F. Kritéria zařazení žáka do studia s rozšířeným počtem hodin

G. Závěrečná ustanovení

 

A. Školní řád


1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

 

1.1

Práva žáků:

Žáci mají právo:

 • na vzdělávání a školské služby podle školského zákona
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 • na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností
 • jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku
 • zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením
 • na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj
 • v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího
 • jestliže se žák cítí z jakéhokoli důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele či jinou osobu

 

1.2 Povinnosti žáků:

Žáci mají povinnost:

 • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 • účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili
 • dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
 • vyjadřují-li své mínění a názory, činí tak vždy slušným způsobem
 • nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit

1. 3 Práva zákonných zástupců žáků:

Zákonní zástupci žáků mají právo:

 • na informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole
 • na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech
  týkajících se vzdělávání podle školského zákona
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka
 • požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu

1. 4

Povinnosti zákonných zástupců žáků:

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy
 • do stanoveného termínu uhradit školné
 • v případě zapůjčeného hudebního nástroje z inventáře ZUŠ uhradit do stanoveného termínu výpůjčné
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 • oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka


1.5 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy:

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které

bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost bude věnována ochraně před návykovými látkami.

 

Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost …), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.


Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.

Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují konzultací pro rodiče, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem.

 

2 Provoz a vnitřní režim školy

Ve třídách společných se ZŠ je žákům ZUŠ přísně zakázáno dotýkat se všeho, co je výhradně určeno pouze žákům a učitelům ZŠ.


Školné se platí

v pololetních splátkách. Doklad o zaplacení předloží co nejdříve svému učiteli. Školné je nutné zaplatit do 20. září a do 30. ledna příslušného školního roku. Ze závažných důvodů, když je odučena pouze 1 hodina v měsíci, školné se vrací po předložení lékařského potvrzení nebo čestného prohlášení zákonného zástupce. Do této absence se nezapočítávají svátky, prázdniny, zájezdy apod.

 

Finanční náhrada za neodučené
individuální hodiny z důvodu zákonné nepřítomnosti učitele se poskytuje od 4 hodin výše za jeden školní rok. Vyrovnání se provede na konci školního roku.

2.1 Provoz školy a povinnosti pracovníků školy

2.1.1

ředitel školy zodpovídá za provoz školy jako celku

2.1.2 povinnosti pedagogických pracovníků i správních zaměstnanců jsou stanoveny „Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení“, který nabyl účinnosti 1. 4. 2001. Každý pracovník musí být s jeho zněním seznámen.

2.1.3 zásadními právními dokumenty, které upravují práva a povinnosti pedagogů jsou:

 • Školský zákon, zejména č.56l/2004 Sb. § 109
 • Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
 • učební plány
 • tento Řád školy
 • etické aspekty učitelského povolání upravuje mezinárodní charta učitelů

2.1.4 dokumentace školy a její uložení:

třídní knihy jsou ukládány v ředitelně školy. V případě momentální nepřítomnosti vedení školy učitelé uloží třídní knihy do uzamčené skříňky umístěné na chodbě pavilonu, odkud je vedení školy po svém příchodu přemístí do ředitelny.

2.1.4.1 následující dokumenty ukládané v ředitelně školy

 • školní vzdělávací program
 • rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
 • evidence dětí – „školní matrika“
 • katalogové listy a protokoly o zkouškách žáků
 • vnitroorganizační směrnice a školní řád
 • záznamy z pedagogických porad
 • kniha úrazů
 • kniha evidence pošty
 • protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy
 • dokumentace o inventarizaci majetku
 • smlouva o pronájmu a ostatní smlouvy

 

Na pracovišti mzdové
účetní – pí. J. Zálešákové:

 • aktuální personální a mzdová dokumentace (archív uložen v ZUŠ)

Na pracovišti provozní účetní – pí. M. Otcovské:

 • aktuální hospodářská dokumentace (archív uložen v ZUŠ)
 • aktuální účetní evidence (archív uložen v ZUŠ)

2.2 Povinnosti zaměstnanců školy:


2.2.1

Vyučující pedagogové mají povinnost být ve škole 15 minut před zahájením vyučování. Pracovní doba zaměstnanců začíná a končí v ředitelně školy. Všichni zaměstnanci potvrdí naskenováním osobního čísla zahájení a ukončení své pracovní doby do „Elektronického registru příchodů a odchodů“. Mimo tento pracovní interval se z bezpečnostních důvodů zaměstnanci na pracovišti nezdržují.

Každý vyučující má na dveřích své učebny vypsaný denní rámcový rozvrh, který je povinen včas aktualizovat a nahlásit vedení školy. Mezi jednotlivými vyučovacími lekcemi musí být dodržována alespoň 5 minutová přestávka.

 

2.2.2 Vyučující, kteří využívají veřejnou hromadnou dopravu, použijí takový dopravní spoj, aby jeho případné zpoždění v řádu 15 minut neovlivnilo včasný příchod do vyučování. Včasný příchod se vyžaduje i na všechny pořady školy a další akce spojené s nepřímou vyučovací povinností jako jsou porady, školení apod. Povinností učitelů je tyto akce respektovat v rámci rozpisu a evidence pracovní doby, kterou vedení školy pravidelně provádí.

 

2.2.3 Dopředu známá překážka v pravidelné výuce v rámci školy (soutěže, pracovní cesta apod.) musí
být řešena včas s vedením školy. Náhradní volno se učiteli poskytuje pouze za výjimečných a závažných okolností na základě písemné žádosti s uvedením důvodů a podrobného rozpisu náhradní výuky.

 

Učitelé informaci o pozdním příchodu do zaměstnání vždy zatelefonují.
Uvedené sdělení zásadně neposílají zprávou SMS.

 

2.2.4 Během vyučování nesmí učitel opustit bez vážné příčiny třídu. Ve třídách užívaných společně s 5. ZŠ Kladno nenechává učitel žáky o samotě; v době přestávky při opuštění třídy učitelem se třída uzamkne. O této praxi jsou žáci předem informováni, aby se předešlo omylu, že učitel není ve škole přítomen. Učitel vyvěsí na dveře lístek s informací o svém pohybu v budově.

 

2.2.5 Učitelé jsou povinni dbát na pravidelnou docházku žáků do vyučování, omluvenky vyžadovat do žákovského sešitu; u žáků I. cyklu vyžadovat nejméně 1x měsíčně podpis rodičů do žákovského sešitu. Učitelé rovněž vyvíjejí vhodným způsobem tlak na žáky, i jejich rodiče, k návštěvě koncertů školy, zejména ve větších prostorách (aula SOŠ v Kladně-Sítná, divadlo Lampion apod.). Účast učitelů na koncertech školy je povinná pokud na nich účinkují jejich žáci. Řádně neomluvená a ředitelem školy předem neschválená neúčast na pedagogických radách a školeních pedagogů bude klasifikována jako absence v pracovní době.

 

2.2.6 V případě omluvení z pedagogické rady se učitel nejpozději do druhého pracovního dne seznámí s jejím obsahem v ředitelně školy. Učitel je povinen do posledního dne v měsíci nahlásit skutečný počet odučených hodin, zapsat ho do výkazu odučených hodin a potvrdit svým podpisem. Učitel hlavního předmětu je povinen kontrolovat a dbát na docházku svých žáků do hudební nauky, pomůže při řešení případných nedostatků a zajímá se o jejich vědomosti a prospěch v tomto předmětu.


2.2.7 Ve vztahu k žákům je učitel povinen respektovat žákovu osobnost a vyvarovat se ironizování, nevhodného vyjadřování, stresování žáka a tělesných  trestů.

 

2.2.8 V souladu s § 96 ZP s odvoláním na § 78 odst. 1, písm. (a ZP je zaměstnavatelem vedena evidence pracovní doby v měsíčních přehledových listech. V souvislosti s dobou pobytu na pracovišti je ředitelem školy stanovena povinnost učitelů zapisovat se do „elektronického registru příchodů a odchodů“.

 

2.2.9 Návštěvy cizích osob (tzn. osob, které nejsou žáky školy nebo nejsou zákonnými zástupci či prarodiči žáků) nejsou povoleny v učebnách školy, ale pouze ve vstupní hale hlavní budovy nebo v ředitelně ZUŠ Kladno, Moskevská 2929.

 

2.2.10 Zameškané hodiny žáků v souvislosti s konáním koncertů, soutěží, přehlídek a jiných akcí, které jsou jednorázovou či krátkodobou záležitostí a jsou posuzovány jako obecný zájem školy učitelé nahradí přiřazením těchto žáků do skupině po dvou.


2.3 Zabezpečení budov školy:

Hlavní budova 5. ZŠ i pavilon jsou opatřeny bezpečnostním zařízením. Toto zařízení obhospodařuje pí. Jánská (školnice 5. ZŠ). Učitelé jsou pravidelně informováni o době kódování školy, a proto každý pozdější odchod musí být včas nahlášen vedení školy nebo osobě, která kódování provádí. Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu je zařízení celodenně zapnuté. Proto přístup do budovy v čase zapnutého zařízení se musí opět bezpodmínečně nahlásit. Totéž platí při odchodu z budovy, aby toto zařízení mohlo být opět včas zapnuto. Před odchodem ze třídy po skončení pracovní doby je učitel povinen zkontrolovat, zda jsou zavřena okna a zhasnuta světla. Učitelé vyučující v sále (v pavilonu školy), dají pozor na okna za žaluziemi. Učitel, který odchází poslední z pavilonu, je povinen zkontrolovat, zda se někde nesvítí (zejména na WC), zda jsou na chodbě a na WC uzavřena okna a zamkne vchodové dveře.

2.4 Další ujednání:

Škola vlastní mobilní telefon, na jehož číslo je možné zavolat při nenadálé závažné překážce v příchodu do výuky jak učitelů, tak i žáků. Ostatní záležitosti se projednávají s vedením školy osobně v době po vyučování nebo po předchozí dohodě v dopoledních hodinách.

Využití školní kamery k natáčení třídních přehrávek předpokládá schopnost ovládat kameru učitelem, který si chce svoji přehrávku natočit. Je proto nutné, aby bezpečnou práci s kamerou ovládalo více učitelů a tím si vzájemně při natáčení mohlo vyjít vstříc. Je nežádoucí tímto úkolem pověřit rodiče. Vedení školy zajistí proškolení práce s digitální kamerou, digitálním fotoaparátem, DVD recorderem a s obsluhou PC programu pro střih videa.

Od 1. 1. 2006 vstoupil v platnost zákon 379/2005sb., který zakazuje kouření v celém areálu školy.

 

3 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni.

Žákům není dovoleno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele. Žákům je dále zakázáno otevírat okna, vyklánět se z nich, lézt po zábradlí a naklánět se přes něj, donášet do školy věci nesouvisející s vyučováním, zejména takové, které by mohly ohrozit život, zdraví, či mravní výchovu (zejména nože, zbraně zápalky, zapalovače, hořlavé kapaliny apod.), případně s těmito předměty jakkoliv manipulovat bez přímého pokynu vyučujícího a pouze za jeho stálého dohledu.

Žáci udržují školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

Škola se řídí ustanoveními zvláštních předpisů, jež se týkají zjišťování zdravotního stavu žáků a jejich zdravotní způsobilosti. Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy se vyžaduje zdravotní způsobilost, kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost. Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Posudek je přílohou tohoto školního řádu.

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na výše uvedených akcích. Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení žáka do prováděných činností, oznamují žáci okamžitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi.


Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:

 • se školním řádem

 • se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích

 • se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisí s vyučováním

 • s postupem při úrazech

 • s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru

 

Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku.

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z dalších vyučujících.

Kniha úrazů je uložena v ředitelně ZUŠ. V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou; nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

Zápis do knihy úrazů provádí:

 • vyučující příslušného předmětu

 • učitel konající dozor (např. o přestávkách)

 • vedoucí akce pořádané školou

 • třídní učitel (všechny ostatní případy)

V knize úrazů se uvedou všechny předtištěné údaje. Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popř. jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.

Záznam o úrazu vyhotovuje škola v případě daném vyhláškou.

Z důvodu zajištění kvalifikované první pomoci absolvují všichni zaměstnanci školy školení v poskytování první pomoci.

V případě úrazu dítěte bude postupováno takto:

 • Pedagogický pracovník zajistí neprodlené poskytnutí první pomoci (ošetření drobných
  poranění, např. oděrky apod.).

 • U úrazů, kdy bylo zaznamenáno bezvědomí, u úrazů, kdy dojde ke zranění hlavy, hrudníku
  nebo břicha zajistí základní životní funkce zraněného a vždy přivolá lékaře (případně ZZS Středočeského kraje) pro posouzení zdravotního stavu dítěte, který pak rozhodne o dalším postupu.

 • u ostatních úrazů, rozhoduje o nutnosti přivolání lékaře (případně ZZS Středočeského kraje) vždy osoba poskytující první pomoc

 • V případě nutnosti předá dohled nad dětmi dalšímu oprávněnému zaměstnanci školy a doprovodí žáka na ošetření (např. při převozu sanitou do nemocnice)

 • Pokud jsou zajištěny veškeré výše uvedené úkony a nehrozí nebezpečí z prodlení, informuje o úrazu bez dalšího zbytečného odkladu zákonného zástupce dítěte.

3.1 Ochrana před sociálně patologickými jevy

Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných příslušným zákonem (včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení zákazu podílely). Ředitel školy nebo pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování …, kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí; dále bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.

 

4 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

Žák šetrně zachází se školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil.

Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli.

Žák nemanipuluje s rozvody elektro v odborných učebnách, s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely.

 

B. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Zabezpečení výuky žáků probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1) Hodnocení výsledků

vzdělávání žáka na vysvědčení může být vyjádřeno klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy.

2) Slovní hodnocení na vysvědčení je konkrétním slovním vyjádřením dosažené vzdělávací úrovně žáka ve vztahu k cílům vzdělávání stanoveným rámcovým vzdělávacím programem, k vlastním možnostem, přístupu žáka ke vzdělávání a jeho věku.

3) Žák je v případě použití klasifikace v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

 • 1 - výborný
 • 2 - chvalitebný
 • 3 - uspokojivý
 • 4 - neuspokojivý


4) Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

 • prospěl(a) s vyznamenáním
 • prospěl(a)
 • neprospěl(a)

5) Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.

V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků stanovených ve školním řádu (§ 30 odst. 2 školského zákona).

Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.


6) Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

7) Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

V souladu s platným zákonem a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami umožňuje naše škola těmto žákům studium v individuálně sestaveném studijním plánu, který je v souladu se školním vzdělávacím programem. Žáci jsou vyučováni speciálními pedagogickými metodami, které současně zohledňují zdravotní stav žáka.

 

C. Vymezení žáků sespeciálními vzdělávacími potřebami

Osoba se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním.

Zdravotní postižení je postižení mentální, tělesné, zrakové, sluchové, vady řeči, autismus, souběžné postižení více vadami, vývojové poruchy učení nebo chování.

Zdravotní znevýhodnění je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, nebo zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování.

Sociální znevýhodnění - rodinné prostředí s nízkým socioekonomickým statusem, nařízená ústavní či ochranná výchova, postavení azylanta či uprchlíka.

 

D. Kritéria pro zařazení do speciálního vzdělávání

Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, nebo odborným zdravotnickým pracovištěm s tím, že výsledné doporučení vystavuje školské poradenské zařízení.

 

E. Vzdělávání žákůmimořádně nadaných

Žáci, jež dosahují mimořádných studijních výsledků, úspěchů při soutěžích, veřejné prezentaci školy nebo se chtějí připravovat na studium konzervatoře, mají na naší škole možnost zařazení do studia určeného pro žáky mimořádně nadané. Toto studium jim umožňuje využít výuku s rozšířeným počtem hodin.

Vymezení žáků mimořádně nadaných

 • Žák dosahuje mimořádných studijních výsledků
 • Žák vzorně reprezentuje školu
 • Žák má mimořádné úspěchy na školních soutěžích

F. Kritéria zařazení žáka do studia s rozšířeným počtem hodin

Žák je do vyučování s rozšířeným počtem hodin zařazen na žádost rodičů, na doporučení vyučujícího pedagoga, na základě odborného posudku psychologicko-pedagogické poradny a po schválení ředitelem školy. Ve výjimečných případech může být žák zařazen do studia s rozšířeným počtem hodin po schválení pouze řiditelem školy.

G. Závěrečná ustanovení

Zrušuje se předchozí znění této směrnice č. j.: ze dne. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým a skartačním řádem školy.

Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2011.

Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni dne 25. 8.2011.

Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech 1. 9. – 7. 9. 2011, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.

Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských knížkách, řád je pro ně zpřístupněn v ředitelně školy a na webových stránkách školy.

 

V Kladně dne:  25.8.2011

 

Zdeněk Náprstek

ředitel školy

 

Školní řád ve formátu PDF je ke stažení ZDE.

Aktuality:

NOVÉ FOTOGRAFIE

Nejnovější fotografie z Výročního koncertu ZUŠ již nyní ve fotogalerii a na  rajce.net

09.11.2022

Dislokace jednotlivých učitelů a tříd:

pro informaci o umístění učitelů ve třídách ve šk. r. 2022/2023 - klikněte ZDE

31.08.2022

Seznam učitelů:

pro přehled vyučovacích dnů v týdnu u jednotlivých učitelů ve šk. r. 2022/2023 - klikněte ZDE

31.08.2022

Hudební nauka (HN)

Rozvrh hodin hudební nauky na školní rok 2022/2023 je ke shlédnutí ZDE.

31.08.2022

Zpět nahoru